Warunki Gwarancji Merserwis

WARUNKI GWARANCJI MERSERWIS DLA PODMIOTÓW NIE BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ

Podstawą do skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest nienaruszona plomba gwarancyjna, naklejona na miernik albo karta gwarancyjna (jeśli była wydana) wraz z dokumentem zakupu.

Warunki gwarancji udzielanej na nowe przyrządy pomiarowe dystrybuowane w Polsce przez Merserwis i zakupione po 01.02.2015.

1. Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. udziela gwarancji na sprawne działanie produktu przez okres obowiązywania gwarancji, na okres oznaczony w i liczony od daty sprzedaży umieszczonej na plombie bądź w karcie gwarancyjnej oraz dokumencie zakupu.

2. Gwarancja zobowiązuje Merserwis do bezpłatnego usunięcia wady przyrządu wyłącznie w przypadkach, gdy wada powstała z winy producenta lub ukrytych wad materiałowych i ujawniła się w okresie gwarancji.

3. Naprawy gwarancyjne dokonywane są w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do naprawy i 30 dni roboczych w przypadku konieczności importu części z zagranicy. W szczególnych przypadkach, naprawy w serwisie zagranicznym specjalistycznych produktów mogą zostać wydłużone ponad 30 dni ze względu na procedury celne, transport lotniczy, dużą odległość itp.

4. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres w którym produkt przebywał w serwisie gwarancyjnym podczas realizowania naprawy gwarancyjnej.

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, powstałych w czasie transportu, niewłaściwego przechowywania wyrobu, niewłaściwej konserwacji lub eksploatacji.

6. Gwarancją nie są objęte bezpieczniki, przewody, baterie, elementy szklane w tym wyświetlacz oraz uszkodzenia powstałe na skutek wylania się elektrolitu z baterii, a także inne akcesoria standardowe i dodatkowe, nie wyszczególnione w osobnym punkcie.

7. Akcesoria do przyrządów nie wymienione w pkt. 6 i nie będące częścią właściwą przyrządu: cęgi prądowe, przystawki pomiarowe i rozszerzające funkcjonalność peryferia, sondy (lokalizacyjne, luksometryczne, impedancyjne, adaptery 3-fazowe, podręczne kalibratory, modemy komunikacyjne), skanery kodów paskowych/rfid, drukarki i inne tego typu peryferia oraz czujniki gazowe, elektrochemiczne, sensory objęte są 12 miesięczną gwarancją, niezależnie od długości gwarancji udzielonej na przyrząd, pod warunkiem że ich uszkodzenie nie jest następstwem naturalnego zużycia.

8. Samowolne zerwanie lub naruszenie plomb, dokonywanie napraw czy modyfikacji firmware, dat w menu serwisowym przez osoby do tego nieupoważnione powoduje unieważnienie uprawnień z tytułu niniejszej gwarancji.

9. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć (przesłać) sprzęt do autoryzowanego serwisu gwaranta na własny koszt i ryzyko w terminie do 14 dni od ujawnienia się wady.

10. W zakresie nieuregulowanym niniejszą kartą gwarancyjną stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Kontakt z Serwisem: 0048 22 531 00 87 (pn-pt, 9-15:30)

Produkty zapakowane w bezpieczny sposób, proszę przesłać na adres:
Merserwis (Serwis)
ul. Gen. Wl. Andersa 10
00-201 Warszawa
Polska

Powrót do strony internetowej: http://www.merserwis.pl


Warunki gwarancji dla produktów które zakupiono przed datą 01.02.2015 r. dostępne są do wglądu pod adresem: 
http://www.merserwis.pl/gwarancja-2014.htmlOstatnia zmiana: 01.01.2019